ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (C.A.R – E.A.R)

Λαμβάνοντας υπόψη μας την παγκόσμια βιομηχανική ανάπτυξη και την τεχνολογική πρόοδο, οι τεχνικές ασφαλίσεις αποκτούν καθημερινά μεγαλύτερη σπουδαιότητα και αποτελούν έναν πολύτιμο και απαραίτητο εργαλείο  για κάθε  κατασκευαστή ή Τεχνική Εταιρία που αναλαμβάνει ένα έργο μικρό ή μεγάλο.
Το Ασφαλιστήριο C.A.R όσο και το E.A.R είναι Ασφαλιστήρια Κατά Παντός Κινδύνου, που  σημαίνει ότι καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου.
Καλύπτεται οποιαδήποτε φυσική απώλεια η ζημιά στα ασφαλισμένα αντικείμενα η οποία οφείλεται σε απρόβλεπτο και αιφνίδιο γεγονός που προκαλείται από οποιονδήποτε μη  εξαιρούμενο κίνδυνο.
Ασφαλισμένος μπορεί να είναι
 • ο κύριος του έργου
 • ο Γενικός Εργολάβος και οι Υπεργολάβοι αυτού
 • Επίσης, μπορούν να περιλαμβάνονται οι σχεδιαστές και οι σύμβουλοι μηχανικοί, καθώς και οι προμηθευτές ή οι κατασκευαστές των μηχανημάτων εφόσον οι ίδιοι έχουν αναλάβει τη συναρμολόγηση τους.
Αντικείμενο ασφάλισης
 • κτίρια κατοικιών και γραφείων, νοσοκομεία, σχολεία, θέατρα, στάδια
 • εργοστάσια, σταθμούς παραγωγής ενέργειας.
 • δρόμους, σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια.
 • γέφυρες, φράγματα, σήραγγες, συστήματα υδρεύσεως και αποχετεύσεως, κανάλια.
Η ασφάλιση ενδεικτικά και όχι περιοριστικά , μπορεί  να καλύψει τα ακόλουθα:
 • τις εργασίες σύμβασης
 • τον εργοταξιακό εξοπλισμό
 • το μηχανικό εξοπλισμό κατασκευής
 • τις δαπάνες αποκομιδής ερειπίων
 • την Αστική Ευθύνη
 • τη γειτνιάζουσα περιουσία. (υφιστάμενες εγκαταστάσεις κλπ.)
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και για να βρούμε μαζί την λύση που σας ταιριάζει !
//statusinsurance.gr/wp-content/uploads/2018/11/Commercial.jpg