ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Η έννοια της Ευθύνης σε μια επιχείρηση, σχετίζεται άμεσα με τα προληπτικά μέτρα που οφείλει να λαμβάνει για την ασφάλεια των προϊόντων, των πελατών και των εργαζομένων της. Κάθε μεγάλη επιχείρηση αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό και κάθε γεγονός μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του. Έτσι, τα απρόοπτα γεγονότα ή τα ανθρώπινα λάθη που μπορεί να προκύψουν, κατά τη λειτουργία μιας επιχείρησης, δεν οδηγούν απλώς σε μια οικονομική υποχρέωσή προς τρίτους, αλλά μπορεί να έχουν αντίκτυπο στη φήμη και αξιοπιστία της.
Σε συνεργασία με την Generali και με επιλεγμένες Ασφαλιστικές Εταιρείες προσφέρουμε μια σειρά από εξειδικευμένες λύσεις στον τομέα της Αστικής Ευθύνης, για εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως η Βιομηχανία, τα Τεχνικά Έργα, οι Μεταφορές, η Αεροπορία κ.α.,
Είμαστε στη διάθεσή σας για την καλύτερη ανάλυση των αναγκών της δικής σας επιχείρησης και για τις επιλογές Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης που σας αφορούν.
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ :
Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης
Προσφέρει κάλυψη για υλικές ζημιές, σωματική βλάβη ή και για θάνατο, που μπορεί να προκληθεί σε τρίτους κατά τη λειτουργία της επιχείρησης, στις εγκαταστάσεις της ή και κατά την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος
Αφορά υλικές ζημιές, σωματική βλάβη ή θάνατο που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από την παραγωγή και διάθεση ελαττωματικού προϊόντος.
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εργοδότη
Σας καλύπτει για την ευθύνη που έχετε ως εργοδότης έναντι του εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού που απασχολείται στην επιχείρησή σας, για τυχόν ατύχημα που μπορεί να υποστούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.
Αστική Ευθύνη Έργου
Προσφέρει κάλυψη έναντι σωματικής βλάβης, θανάτου ή και υλικών ζημιών που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους κατά την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών από την εταιρία σας.
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
Προσφέρει κάλυψη έναντι σωματικής βλάβης, θανάτου ή και υλικών ζημιών που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από λάθη και παραλείψεις που έχουν να κάνουν με συμβουλή και σχεδιασμό από την άσκηση του επαγγέλματός. Αφορά συνήθως επαγγέλματα που έχουν Επιμελητήρια, Κώδικες Δεοντολογίας, κλπ.
//statusinsurance.gr/wp-content/uploads/2019/01/Property-3.jpg